ഹരിതം


BapJw

ae_mdnse ]n¶m¡ PnÃbmb ae¸pds¯ aetbmc{]tZiamWv Xr¡et§mSv. Cu {Kma{]tZiw at©cnþh qÀ sNdp\Kc§fpsS ASp¯mWv. kmaqly km¼¯nI taJeIfn Gsd ap¶nemsW¶v Cu {]tZis¯ ]dbm³ h¿. Ip¶pw aeIfpw \ndª `q{]tZi§fmbXn\m ]c¼cmKXamb ImÀjnI cwK¯v tim`n¡m³ Cu {]tZi¯n\v Ignbp¶nÃ. sNdptXm heptXm Bb sXmgnÂZmbIcmb hyhkmb Øm]\§fpw Cu {Kma{]tZi¯v CÃ. Gsd P\§fpw kz´ambn IrjnbnSw CÃm¯hcmbXp sIm v Xs¶ aäp sXmgn taJeIfpw KÄ^pamWv D]Poh\¯n\mbn Cu {]tZi¯pImcpsS B{ibw.

kvIqfns\¡pdn¨v

Cu {]tZis¯ XebpbÀ¯n \n¡p¶ anI¨ Hcp Øm]\amWv kÀ¡mÀ taJebnepÅ Imc¡p¶v Kh¬saâv  sslkvIqÄ. ]T\þ]Tt\Xc hnjb§fn PnÃbnse aäv kÀ¡mÀ sslkvIqfpIfn \n¶v F¶pw Gsd ap¶nemWv. Cu sslkvIqÄ. sslkvIqÄ hn`mK¯n³ 24 Unhnj\pIfnembn 1150 Ip«nIfpw 34 A²ym]IþA\²ym]IPoh\¡mcpw  ChnsSbp v. hn. ]n. IpapZm_mbv So¨dmWv Øm]\¯nsâ ta[mhn. \nkzmÀ°cpw IÀa\ncXcpamb Hcp ]n.Sn.F. Cu Øm]\¯nsâ apXÂIq«mWv. F³. ]n. apl½ZmWv Ct¸mgs¯ ]n.Sn.F.{]knU v.

kvIqÄ sI«nShpw ssaXm\hpw hgnIfpaS¡w 2.98 G{IbmWv kvIqfnsâ `q{]tZiw. NpäpaXnenÃm¯ kvIqÄ tIm¼u v Gsd {]bmks¸«mWv ]cn]men¨p t]mcp¶Xv.

kvIqÄ ]Ým¯ew

Irjn Hcp kwkvImcambn ImWm³ B{KlapÅ [mcmfw Ip«nIfpw A²ym]Icpw Cu hnZymeb¯nep v. ]t£ AXn\pÅ `uXnI kmlNcyw Hcp {]Xo£bmbn \ne\n¡p¶p. F¶ncp¶mepw ssaXm\¯nepw apä¯pw ]ndInepambn XW ac§fpw ^ehr£§fpw ]¨¡dnIfpambn Hcp ]¨¸v krjvSn¡m³ kvIqfn\v km[n¡p¶p v. ]pXnb ssX \Sp¶Xnt\msSm¸w Xs¶ \nehnepÅh kwc£n¡p¶Xpw henb _m²yXbmWv.

Cu ImgvN¸mSnsâ ^eambmWv 2006  kvIqfn ]cnkvYnXn {]hÀ¯IcpsS Iq«mbvabmbn lcnXw  ¢_v cq]oIcn¡s¸«Xv. {]apJ ]cnkvYnXn {]hÀ¯I\pw A²ym]I\pw Fgp¯pImc\pamb ]n. A_vZpÅ¡p«n FSh®bmWv ¢_v DZvLmS\w \nÀhln¨Xv. ]n. A_vZp dkm¡v tImÀUnt\ädmbn ¢_v {]hÀ¯\w XpScpIbmWv. 2007 hÀjw apX tZiob lcnX tk\bpambn ¢_v A^nentbäv sNbvXp. hnZym`ymk hIp¸nsâ Iogn Fsâ acw, \½psS acw ]²XnIfneqsS kvXpXyÀlamb {]hÀ¯\w ImgvN sh¨v {]iwk t\Snbn«p v.

hnZymeb¯nse ASp¡ft¯m«w ]²Xn A\nhmcyamb kmlNcy¯n kao]s¯ ho«phf¸n \S¯n hnPbIcam¡n. Ct¸mgpw hmg¡peIfpw ]¨¡dnIfpw kvIqÄ hf¸nep v.

kvIqÄ {]tZi¯n\p tNÀ¶v henb h\tam, ]pgItfm CÃ. sXm«Sp¯ ]pgbmb NmenbmÀ 8 In. aoädpw \ne¼qÀ h\taJe 20 In. aoädpw ZqscbmWv. Cu `q{]tZi§sf¡pdn¨pÅ Adnhpw A`nam\hpw Ip«nIfn {]IrXnsb Ipdn¨pw h\k¼¯ns\ Ipdn¨papÅ Aht_m[w \ne\nÀ¯phm³ Ffp¸amIp¶p v. lcnXw ¢_v, 2009þ A`nam\]qÀhw amXr`qan AhXcn¸n¨ koUv IÀa]cn]mSnIfpambn klIcn¨p {]hÀ¯n¨p hcnIbmWv.

lcnXw  ¢_nsâ t»mKv  http://harithamghss.ning.com  2009 Pqsse 2 hymgmgvN kzn¨vHm¬ sN¿s¸«p. harithamghsskarakunnu@gmail.com  BWv  lcnXw  ¢_nsâ C sabn hnemkw.

tZiob lcnX tk\, koUv F¶nhbpsS {]hÀ¯\§Ä iàam¡phm\mbn, koUnsâ NpaXe AanXv kn I¬ho\dpw ]n. A_vZp dkm¡v tImÀUnt\ädpambn hn`Pn¨v {]hÀ¯\w XpScpIbmWv. 24 Unhnj\pIfn \n¶mbn 48 kPohmwK§fpw I¬ho\dpw tImÀUnt\ädpw slUvankv{SÊpw tNÀ¶ 51 AwKkanXnbmWv koUvsâ {]hÀ¯\§Ä¡v Np¡m³ ]nSn¡p¶Xv.


{]hÀ¯\§Ä
·        Irjn
·        h\hXvIcWw
·        t_m[hXvIcWw
·        {]kn²oIcWw
·        {]ZÀi\§Ä
·        ^oÂUv {Sn¸pIÄ
·         

FÃm ¢mÊv Unhnj\nepw lcnX ktµisa¯n¡embncp¶p ¢_nsâ BZy {]hÀ¯\w. CXn\mbn FÃm ¢mÊv Unhnj\nepw NpaÀ ]{X¯n\p XpS¡ambn. ]cnØnXn Zn\t¯mS\p_Ôn¨v _mUvPpw t_m[h¡cW t]mÌÀ {]ZÀi\hpw \S¯nbncp¶p.


tIcf h\w hIp¸n \n¶v e`n¨ hr£ss¯IÄ kvIqÄ tIm¼u n \«Xnsâ _m¡n kvIqfnsâ t]cn hoSn\Sp¯ s]mXpØe¯p \Sp¶Xn\mbn Ip«nIÄ¡v hnXcWw sN¿pIbmbncp¶p. Pq¬ c mw hmc¯nse hymgmgvN k¼qÀ® ipNoIcW h\hXvIcW Zn\ambn BNcn¡phm³ ]n.Sn.F. bpw Ìm^v Iu¬knepw Xocpam\n¨Xv ¢_nsâ kµÀt`mNnXhpw kPohhpamb CSs]S aqeamWv. FÃm Ip«nIfpw sIm«tbm, ]Wnbmbp[§tfm, sNSnItfm, ^ehr£ss¯Itfm sIm ph¶v Zn\hpambn klIcn¡pIbp mbn. am{Xaà ^ehr£ss¯IÄ ]ckv]cw ssIamdn FÃm ho«phf¸nepsa¯n¡phm\mbn F¶Xpw kt´mjIcw Xs¶. N¸pNhdpIÄ, ¹mÌnIv amen\y§Ä F¶nh  Hgnhm¡nbpw \So {]hÀ¯\§fpambn  Bbnc¯ne[nIw Ip«nIÄ c paWn¡qÀ sIm v kvIqfpw ]cnkchpw hr¯nbpÅXpw lcnXm`hpam¡n.

koUv {]hÀ¯\§Ä kPoham¡p¶Xnsâ `mKambn t_m«Wn ¢ºpambn klIcn¨p sIm v Hmtcm ¢mÊv Unhnj\nepw Hmtcm sNSn¨«n hoXw hn\ykn¨v sNSn \«v, ]cn]me\¯nsâ ]mT§ÄA\p`h¯neqsS Ip«nIÄ¡v F¯n¡phm³ lcnXw {]hÀ¯IÀ¡p Ignªp.


Pq¬ 18 hymgmgvN \nehnfn tUmIypsaâdn {]ZÀi\¯neqsS a\pjyÀ {]IrXntbmSv ImWn¡p¶ GI]£obamb AXn{Ias¯, AXmbXv {]IrXnbpsS i{Xp a\pjy³ am{XamWv F¶ t_m[hXvIcWw Xs¶bmWv lcnXw Dt±in¨Xv.


Pqsse BZyhmcw tNÀ¶ lcnXw tbmK¯n Hcp ^oÂUv {Sn¸ns\¡pdn¨v NÀ¨ sN¿pIbp mbn. KthjW tI{µamb B\¡bw, h\taLebmb \ne¼qÀ, h\yarKkt¦Xamb sk´pÀWn F¶nhnS§fnte¡pÅ bm{X kab_ÔnXambn \S¯phm³ Xocpam\n¨p. \ne¼qÀImSv, tX¡v ayqknbw F¶nhnS§fnte¡pÅ bm{X BKkvXv 4\v \S¯n. CXn 58 (28+30) Ip«nIfpw 4 A²ym]Icpw ]s¦Sp¯p. _ÍnwKv, {Im^vänwKv F¶nhsb Ipdn¨v B[nImcnIamb Úm\w t\Sm³ BKkvXv 3se Iipamhv KthjW tI{µamb B\¡bw bm{X klmbn¨p. CXn 58 (27+31) Ip«nIfpw 7 A²ym]Icpw ]s¦Sp¯p.


Pqsse 11\v Irjn]mTw tUmIypsaâdn {]ZÀi\hpw bphIÀjI\pambpÅ A`napJhpw F¶ ]cn]mSn ]n. Sn. F.  {]knU v F³. ]n. apl½Zv DZvLmS\w sNbvXp.       bph IÀjI\mb lcnIrjvW\pambn \S¯nb  A`napJhpw kwib\nhmcW kZÊpw Ip«nIÄ¡pw A²ym]IÀ¡pw ]pXnb Hcp A\p`hambn

hnZymÀ°nIfnse ImÀjnI kwkvImchpw ]cnØnXn KthjW XXv]cXbpw Af¡p¶Xn\mbn Pqsse Ahkm\¯n Ip«nIfn \S¯nb cN\m aÕc§fn  \nay.Fw, BXnc.kn, kpPnX Fw.kn. F¶nhÀ IhnXm aÕc¯n H¶pw c pw aq¶pw Øm\hpw hÀj, AJne N{µ³, d_nb¯v F. ]n. F¶nhÀ D]\ymk aÕc¯n H¶pw c pw aq¶pw Øm\hpw t\Sn. ]»nIv dntej³kv ¢ºpambn klIcn¨v cN\Isf tImÀ¯nW¡n ]Xn¸m¡n.

BKkvXv 24 Xn¦fmgvN \m«dnhp Zn\t¯mS\p_Ôn¨v  \m«dnhpIÄ kw{Klw {]kn²oIcn¡m³ IgnªXv  lcnXw  ¢_nsâ Hcp t\«w Xs¶bmWv. HmWmtLmjt¯mS\p_Ôn¨v sImbv¯pÕhs¯ Ipdn¨pw ImÀjnImNmc§sfbpw Ipdn¨pÅ {]`mjWhpw ]{XhmÀ¯IfpsS sImfmjpw hnÚm\{]Zambn. CuZnt\mS\p_Ôn¨v ssaem©nbnS (sl¶) aÕchpw ]m\ NÀ¨bpw kwLSn¸n¨p


sk]vXw_À 23, 24 Xn¿XnIfn h\yarKkt¦Xamb sk´pÀWnbn Hcp \mNzÀ Iym¼v ({]IrXn klhmk Iym¼v) kwLSn¸n¨p. Jungle Vs botanical garden n Wildlife sanctuary Vs Zoo Bbncp¶p hnjbw. CXn 33 Ip«nIfpw 6 A²ym]Icpw ]s¦Sp¯p. ^oÂUv {Sn¸nt\mS\p_Ôn¨v sk]vXw_À 25\v Xncph\´]pcw arKimebpw kµÀin¨ncp¶p.

Cu A²yb\ hÀj¯nsâ H¶mw ]mZ¯n GsäSp¯v \S¯phm³ Dt±in¨ Imcy§seÃmw Xs¶ kab_ÔnXambn \S¯m³ km[n¨psh¶Xv kt´mjIcw Xs¶. \hw_À BZyhmcw {]IrXncaWobamb hb\m«nte¡pÅ bm{X kwLSn¸n¨n«p v. CXn 57 Ip«nIfpw 8 A²ym]Icpw ]s¦Sp¡pw.

A²yb\ hÀj¯nsâ c mw ]mZ¯n GsäSp¯v \S¯phm³ Dt±in¡p¶ Imcy§fpsaÃmw Xs¶ kab_ÔnXambn \S¯m³ km[n¡psa¶v {]Xo£n¡mw.